Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES

Als je lid bij ons bent of wilt worden en gebruik maakt van onze diensten of producten, dan doen wij dat graag met heldere en transparante afspraken. Een soort spelregels dus. Door je inschrijving verklaar je deze algemene voorwaarden en de huisregels van Sportivo te accepteren en hiernaar te handelen. De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.sportivo-healthcenter.nl en op te vragen bij de receptie.

Ingangsdatum: De overeenkomst gaat in op de dag van jouw inschrijving. De ingangsdatum wordt opgeschoven als je gebruik maakt van een promotie, bijvoorbeeld gratis sporten tot 1 juli. Als je je dan bijvoorbeeld op 12 mei inschrijft, is de ingangsdatum van je overeenkomst 1 juli. De periode tussen 12 mei en 1 juli kun je uiteraard al sporten en ben je in het geval van deze promotie geen betaling schuldig, onder voorbehoud van artikel 6. Dit laat onverlet dat deze voorwaarden van toepassing zullen zijn vanaf het moment van inschrijving.

Inschrijving: een inschrijving waardoor je lid wordt van Sportivo.

Jeugdlid: Je kunt bij ons lid worden vanaf 8 jaar. Om lid te worden moet je je komen inschrijven op de club met een van je ouders of wettelijke begeleiders die door ondertekening van de overeenkomst hun toestemming moeten geven voor jouw overeenkomst.

Lid/ Leden: Je kunt bij ons lid worden als je een natuurlijke persoon bent. Sportivo kan je vragen aan te tonen door legitimatie dat jij degene bent van wie de Sportivo pas is.

Lidmaatschapsovereenkomst of overeenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen Sportivo en het lid door inschrijving. Deze algemene voorwaarden horen ook bij je overeenkomst.


ARTIKEL 2: LID WORDEN, TOEGANG, HUISREGELS EN BETALING

 1. Je bent welkom om lid te worden bij Sportivo. Dit kan op de volgende manieren:
  – Op de website door het invullen van het online inschrijfformulier
  – Op locatie van een van onze vestiging door het invullen van het inschrijfformulier
 2. Indien u zich via de website ingeschreven heeft dan heeft u het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijven zonder opgave van reden af te zien van het lidmaatschap. Dit kan u doen op zoals in artikel 4 beschreven staat. Indien er geen gebruik is gemaakt van het lidmaatschap is dit kosteloos. Indien er gebruik is gemaakt van het lidmaatschap kan Sportivo hiervoor kosten in rekening brengen.
 3. U bent lid van Sportivo Healthcenter vanaf het moment dat u het contract van het abonnement heeft ondertekend tot het moment dat deze ontbonden wordt, nadat u dit schriftelijk middels het opzegformulier heeft doorgegeven.
 4. Het eenmalige inschrijfgeld en eventueel de lopende maand dienen bij aangaan van het lidmaatschap contant of per pin op de club betaald te worden. De lidmaatschapskosten worden voldaan in maandelijkse termijnen rond de 27e van de maand  door middel van automatische incasso. Indien het verschuldigde bedrag niet is voldaan op de dag van de nieuwe termijn kan u de toegang tot de faciliteiten worden ontzegd.  Bij het niet automatisch kunnen incasseren van onze lidmaatschapsgelden wordt per keer  € 5.- administratiekosten berekend. Na twee maanden zal de vordering in handen gesteld worden van een incassobureau. De kosten van incasso en eventuele gerechtelijke kosten, komen voor rekening van de cursist.
 5. Niet gebruik maken van onze faciliteiten ontheft u niet van uw betalingsverplichting, tenzij Sportivo het clublid van die betalingsverplichting heeft ontheven, hetgeen dan echter moet blijken uit een door Sportivo afgegeven schriftelijke verklaring. Als het clublid gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de overeenkomst aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht. In alle gevallen moet dit schriftelijk geschieden middels invulling van een mutatieformulier bij de receptie van Sportivo. Bevriezing/opschorting om andere redenen is niet mogelijk.
 6. Het is verplicht uw binnenkomst, aanwezigheid of gebruik van onze faciliteiten te registreren met de Sportivo pas.
 7. Het clublid dienst de aanwijzingen van Sportivo medewerkers op te volgen.
 8. Bij deelname aan onze activiteiten is gebruik van sportkleding, een handdoek en schone sportschoenen om hygiënische redenen verplicht.
 9. Indien het clublid de instructies en/of reglementen overtreedt is dat een reden om aan deze de toegang verder te ontzeggen en de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd de gehoudenheid van het clublid om het cursusgeld over de gehele periode, te voldoen. Er vindt geen restitutie van abonnementsgeld plaats.

ARTIKEL 3: SPORTIVO PAS

 1. De Sportivo pas is persoonsgebonden en mag je gebruiken tijdens de overeenkomst.
 2. Je kunt je lidmaatschap niet overdragen aan iemand anders.
 3. Indien je je Sportivo pas kwijtraakt of indien deze gestolen wordt, kan je een nieuwe pas aanschaffen bij de receptie. Hierdoor wordt een gestolen pas automatisch geblokkeerd. De vervangingsbijdrage voor een nieuwe pas bedraagt €10,00. Deze vergoeding dient te worden voldaan bij de receptie waarna de pas geactiveerd wordt. In de tussentijd blijft je betalingsverplichting wel gewoon van kracht.

ARTIKEL 4: LIDMAATSCHAP, TERMIJN EN BEËINDIGING

 1. Tenzij dit anders is overeengekomen, dient de overeenkomst voor 2 jaar of korter te worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 volle kalendermaand tegen het einde van de abonnementsduur. Als er niet tijdig wordt opgezegd, dan wordt de overeenkomst na de gekozen contractsduur iedere keer automatisch verlengd met een maand. Een overeenkomst kan na het verstrijken van de gekozen contractsduur te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van 1 volle kalendermaand.
 2. Bij een verhuizing eindigt het lidmaatschap niet automatisch. U dient hiervoor een aanvraag te doen met het bewijs van inschrijving bij de betreffende gemeente. Indien men verhuist binnen een straal van 20 km van ons sportcentrum geldt deze regeling niet.
 3. Opzeggen is alleen mogelijk via het opzegformulier welke te verkrijgen is bij de receptie van Sportivo. Elke andere vorm van opzegging zal niet in behandeling worden genomen. Na inlevering van het ingevulde en ondertekende opzegformulier ontvangt u een bevestiging met daarop vermeld de einddatum.
 4. Bij opzegging zijn de tegoeden op uw Sportivo pas geldig tot de laatste trainingsdag. Hierna komen de tegoeden te vervallen. Tegoeden op passen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 5. Nadat je je abonnement opgezegd hebt kun je pas na een periode van 3 maanden gebruik maken van een promotie of actie.

ARTIKEL 5: TARIEFWIJZIGINGEN

 1. Alle lidmaatschapsvormen hebben hun eigen lidmaatschapstarief en voorwaarden, welke te vinden zijn op de website. Het tarief wordt voor het aangaan van het lidmaatschap overeengekomen.
 2. Als je lid wordt bij Sportivo dan brengen wij startgeld in rekening.  Als je je lidmaatschap hebt beëindigd en opnieuw lid wilt worden, ben je opnieuw startgeld verschuldigd.
 3. Alle lidmaatschapsbedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Onze incassoperiode bedraagt een maand.
 4. Indien we je betaling om wat voor reden dan ook niet kunnen incasseren (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), dan sturen we de incasso nogmaals naar je bank.
 5. Als je ook nadat we je in gebreke hebben gesteld, niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan ben je in verzuim. Op dat moment kunnen wij incassokosten in rekening brengen en kunnen wij de vordering uit handen geven. Ook kunnen we de overeenkomst met directe ingang beëindigen. Op dat moment ben je alle lidmaatschapsgelden verschuldigd die zouden moeten worden voldaan gedurende de looptijd van de overeenkomst plus de incassokosten die in rekening worden gebracht.
 6. Eventuele prijsverhogingen worden door Sportivo 2 weken voorafgaand bekend gemaakt. Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft het clublid het recht om de overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. Tariefsaanpassingen op basis van het prijsindexcijfer of vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.
 7. Als je geen gebruik maakt van de overeenkomst vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.

 ARTIKEL 6: OPENINGSTIJDEN

 1. Sportivo geeft aan wat de openingstijden zijn. Het kan zijn dat er in omstandigheden afwijkende openingstijden gelden. Bijvoorbeeld in geval van calamiteiten of feestdagen. Soms zullen we de club dan sluiten. Dit kan ook het geval zijn indien we bijvoorbeeld werkzaamheden in de club moeten uitvoeren.

ARTIKEL 7: VERPLICHTINGEN ONDERNEMER EN WIJZIGING GROEPSLESSEN

 1. Sportivo staat ervoor in dat faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de overeenkomst.
 2. Sportivo staat ervoor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
 3. Sportivo zorgt ervoor dat er voldoende EHBO – middelen aanwezig zijn.
 4. Wij willen het aanbod van onze lessen altijd up-to-date houden. Dat betekent dat wij de (inhoud van de) lessen, de soort lessen en het lesrooster regelmatig aanpassen. Incidenteel kan het voorkomen dat een groepsles wordt geannuleerd, door te weinig aanmeldingen (minder dan 4 leden). Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van het lidmaatschapsgeld.

ARTIKEL 8: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

 1. Leden en/of introducés maken op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van de faciliteiten van Sportivo.
 2. Sportivo sluit iedere verantwoordelijkheid van haar of één van haar medewerkers uit voor persoonlijke schade of overlijden van een clublid of introducé tijdens het verblijf in en om Sportivo, waarbij al dan niet gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten. Ieder clublid vrijwaart Sportivo van iedere aansprakelijkheid jegens zijn of haar aanwezigheid in en om Sportivo ten gevolge van handelen of nalatigheid van het clublid.
 3. Sportivo is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van uw eigendommen in en om Sportivo.
 4. Het clublid is tegenover Sportivo aansprakelijk voor schade en overtredingen die begaan zijn door daad of nalatigheid.

ARTIKEL 9: KLACHTEN

 1. Wij doen ons uiterste best iedereen van dienst te zijn en willen met onze club zoveel mogelijk mensen toegang geven tot sportfaciliteiten. Indien je klachten hebt betreuren we dat maar horen we dat uiteraard graag. Je kunt je in dit geval wenden tot onze receptioniste.

ARTIKEL 10: PERSOONSGEGEVENS

 1. Om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst beschikken we over jouw persoonsgegevens. Sportivo verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 2. In de privacyverklaring van Sportivo wordt op een rijtje gezet welke gegevens door ons worden verwerkt, voor welke doeleinden wij dat doen en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De privacyverklaring van Sportivo kun je terugvinden op onze website.
 3. Ter bescherming van de veiligheid van de mensen en goederen in en om onze clubs, maken wij gebruik van video en audio toezichtapparatuur om de club 24 uur per dag te observeren. Video- en audiotoezicht is niet aanwezig in de toilet-, douche- en kleedruimtes.

ARTIKEL 11: CONTACTGEGEVENS SPORTIVO HEALTHCENTER

 1. Onze contactgegevens zijn:
  E-mail:  info@sportivo-healthcenter.nl
  Postadres: Schuitevaarstraat 4A, 4731LH, Oudenbosch
 2. Voor veel informatie kun je daarnaast terecht op onze website: www.sportivo-healthcenter.nl.


ARTIKEL 12: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Sportivo aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Sportivo zullen worden beoordeeld door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de club is gevestigd.