Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Betaling

 1. Het eenmalig inschrijfgeld en eventueel de lopende maand dient bij aangaan van het lidmaatschap contant of per pin op de club betaald te worden. De lidmaatschapskosten worden voldaan in maandelijkse termijnen vooruit door middel van automatisch incasso. Indien het verschuldigde bedrag niet is voldaan op de dag van de nieuwe termijn kan u de toegang tot de faciliteiten worden ontzegd.  Bij het niet automatisch kunnen incasseren van onze lidmaatschapsgelden wordt per keer  € 5.- administratiekosten berekend. Na twee maanden zal de vordering in handen gesteld worden van een incassobureau. De kosten van incasso en eventuele gerechtelijke kosten, komen voor rekening van de cursist.
 2. Niet gebruik maken van onze faciliteiten ontheft u niet van uw betalingsverplichting, tenzij Sportivo het clublid van die betalingsverplichting heeft ontheven, hetgeen dan echter moet blijken uit een door Sportivo afgegeven schriftelijke verklaring. Als het clublid gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de overeenkomst aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht. In alle gevallen moet dit schriftelijk geschieden middels invulling van een mutatieformulier aan de balie van Sportivo.

Artikel 2 . Duur en beëindiging

 1. Tenzij dit anders is overeengekomen, dient de overeenkomst voor 2 jaar of korter te worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 volle kalendermaand tegen het einde van de abonnementsduur. Als er niet tijdig wordt opgezegd, dan wordt de overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd vervolgd. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan ten alle tijde worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van 1 volle kalendermaand.
 2. Bij een verhuizing eindigt het lidmaatschap niet automatisch. U dient hiervoor een aanvraag te doen met het bewijs van inschrijving bij de betreffende gemeente. Indien men verhuist binnen een straal van 20 km van ons sportcentrum geldt deze regeling niet.
 3. Opzeggen is alleen mogelijk via het opzegformulier welke te verkrijgen is aan de balie van Sportivo. Elke andere vorm van opzegging zal niet in behandeling worden genomen. Na inlevering van het ingevulde en ondertekende uitschrijfformulier ontvangt u een bevestiging met daarop vermeld de einddatum.
 4.  Bij opzegging zijn de tegoeden op uw pas geldig tot de laatste trainingsdag. Hierna komen de tegoeden te vervallen. Tegoeden op passen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

Artikel 3. Prijswijzigingen

Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.

Eventuele prijsverhogingen worden door Sportivo 2 weken voorafgaand bekend gemaakt.

Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft het clublid het recht om de overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden.

De mogelijkheid tot ontbinding is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het prijsindexcijfer noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW.

Artikel 4. Verplichtingen van de ondernemer

 1.  Sportivo staat ervoor in dat faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de overeenkomst.
 2.  Sportivo staat ervoor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
 3.  Sportivo zorgt ervoor dat er voldoende EHBO – middelen aanwezig zijn.
 4.  Sportivo behoudt zich het recht om de openingstijden aan te passen ten behoeve van schoonmaak, reparatie, speciale gelegenheden, vakantie of andere moverende redenen.

Artikel 5. Verplichtingen van de consument

 1. Het is verplicht uw binnenkomst, aanwezigheid of gebruik van onze faciliteiten te registeren middels een lidmaatschappasje. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet aan anderen worden overgedragen. Bij verlies, diefstal of beschadiging dient een nieuw pasje te worden aangeschaft à € 10,00.
 2. Het clublid dient de aanwijzingen van Sportivo medewerkers op te volgen.
 3. Bij deelname aan onze activiteiten is gebruik van een handdoek en schone sportschoenen om hygiënische redenen verplicht. Sportkleding is verplicht bij het deelnemen aan groepslessen of fitness activiteiten.
 4. Indien het clublid de instructies en/of reglementen overtreedt, is dat een reden om aan deze de toegang verder te ontzeggen en de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd de gehoudenheid van het clublid om het cursusgeld over de gehele periode, te voldoen. Er vindt geen restitutie van abonnementsgeld plaats.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. Leden en/of introducés maken op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van de faciliteiten van Sportivo.
 2. Sportivo sluit iedere verantwoordelijkheid van haar of één van haar medewerkers uit voor persoonlijke schade of overlijden van een clublid of introducé tijdens het verblijf in en om Sportivo, waarbij al dan niet gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten. Ieder clublid vrijwaart Sportivo van iedere aansprakelijkheid jegens zijn of haar aanwezigheid in en om Sportivo ten gevolge van handelen of nalatigheid van het clublid.
 3. Sportivo is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van uw eigendommen in en om Sportivo.
 4. Het clublid is tegenover Sportivo aansprakelijk voor schade en overtredingen die begaan zijn door daad of nalatigheid.